Nieuw bij bubbly   let your nails do the talking!        

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bubbly en een patiënt/cliënt waarop Bubbly deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Diensten
  Bubbly zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bubbly zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling(en).

 1. Afspraken
  Behandelingen vinden uitsluitend op de afgesproken afspraak plaats.

  Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per Whatsapp, via de agenda van instagram of per e-mail via de website worden gemaakt.

  De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk.

  – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Bubbly door te geven.
  De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

  Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Bubbly de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan patiënt/cliënt doorberekenen.

  Enkel wanneer Bubbly de betaling heeft ontvangen, kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de zaak aankomt, dan mag Bubbly de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door Bubbly dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de patiënt/cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

  Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Tarieven en betaling
  Bubbly vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website en op instagram van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk of wachtruimte.

  De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per payconiq te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking of betalingsverzoek betalen.

  De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Bubbly. Bubbly is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn administratie kosten à € 20,00 in rekening te brengen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau in geschakeld worden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

 1. Persoonsgegevens en privacy
  De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Bubbly. Dit bevat persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure/stagiaire), medische gegevens (zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.), het opnemen en noteren van voetklachten en het digitaal nemen en vastleggen van foto`s an voetproblemen met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

  De persoonlijke gegevens worden door Bubbly bewaard op een klantenfiche (op papier).

  Bubbly verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch contact met de cliënt op te kunnen nemen als men daar om verzoekt, en/of om de cliënt schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  Steeds worden de gegevens behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving.

  Bubbly bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met de cliënt tot stand komt.

  Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt/cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De patiënt/cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de persoonsgegevens, te corrigeren of te verwijderen. De Cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar floor@bubblystudio.nl. Bubbly zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Op de website van Bubbly worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bubbly gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Bubbly maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bubbly bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bubbly te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bubbly heeft hier geen invloed op.

  Bubbly heeft Google geen toestemming gegeven om via Bubbly verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tijdens een bezoek aan de site van Bubbly kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

  Bubbly neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bubbly maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Bubbly verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bubbly op via floor@bubblystudio.nl

 1. Geheimhouding
  Bubbly is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de patiënt/cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bubbly verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid
  Bubbly kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat patiënt/cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen. Bubbly is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 2. Beschadiging en diefstal
  De patiënt/cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Bubbly. Diefstal wordt door Bubbly altijd gemeld bij de politie.

 1. Klachten
  Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan Bubbly. Bubbly dient de patiënt/cliënt, binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven.

  Indien de klacht gegrond is dan zal Bubbly de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Bubbly en patiënt/cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
  Patiënt/cliënt zal de klachten NIET delen op sociale media.

 1. Recht
  Op welke overeenkomst tussen Bubbly en patiënt/cliënt is het Belgisch recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.